โครงการอบรมธรรมสำหรับเยาวชน

ค่ายเพลินธรรมนำปัญญา ครั้งที่ ๒๑
ตอน “ยุวชนพลเมืองดีวิถีธรรม”


วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
เวลา ๘.๓๐ ถึง ๑๖.๐๐ น.
ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

กิจกรรมสำหรับเด็ก

ช่วงเช้า๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ น. ปฐมนิเทศ รับอรุณด้วยการสวดมนต์แปล
๐๙.๒๐ น. กิจกรรม "เธอ กับ ฉันเรารู้จักกัน"
๐๙.๔๐ น. โยคะเด็กหรรษา
๑๐.๐๐ น. พัก
๑๐.๑๕ น. ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ แด่พ่อหลวง
๑๑.๐๐ น. Check In สติ (๑)
๑๑.๒๐ น. ทานข้าวจานแมว และล้านงจานอย่างมีสติ
๑๒.๑๕ น. งานจิตอาสา
๑๒.๔๕ น. แก้วน้ำแห่งสติ และ สติแห่งการเดินช่วงบ่าย
๑๓.๓๐ น. เพลินธรรมนำชมภาพปริศนาธรรม
*ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ที่ลานหินโค้ง๑๔.๓๐ น. รับประทานอาหารว่าง
๑๔.๔๕ น. Check In สติ (๒)
๑๕.๐๐ น. ฟังเสียงจากหัวใจ และ พันธะสัญญา
๑๕.๑๕ น. พังธรรมจากพระประสงค์ ปุริปุณโณ
รับพรจากพระ จากนั้นแผ่เมตตา
๑๖.๐๐ น. กลับบ้านด้วยใจเบิกบาน

กิจกรรมสำหรับผู้ปกครอง
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. เพลินธรรมกับภาพปริศนาธรรม๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๕.๑๕ - ๑๖.๐๐ น. ฟังธรรมจากพระประสงค์ ปุริปุณโณ
๑๖.๐๐ น. จบกิจกรรม เดินทางกลับด้วยความเบิกบาน

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ www.bia.or.th
สอบถามเพิ่มเติม โทร.
๐๘ ๑๘๓๔ ๑๐๖๕ (กิด)
๐๘ ๑๘๔๔ ๑๔๙๖ (ออยล์)
๐๘ ๙๔๔๙ ๙๙๒๖ (ยุ้ย)
๐๘ ๑๕๗๗ ๕๑๑๗ (หญิง)


หมายเหตุุ
๑. กรุณาลงทะเบียนทั้งเด็ก และผู้ปกครอง (ผู้ปกครองอย่างน้อย ๑ ท่าน)
๒. ก่อนกิจกรรมเริ่ม ๑ สัปดาห์ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านกลับทาง e-mail หรือทางโทรศัพท์ เพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม