รายการกิจกรรม

ท่านกำลังจะสมัคร ค่ายอบรมธรรมะสำหรับเด็ก อายุ ๙-๑๒ปี (ค่ายเพลินธรรมนำปัญญา ครั้งที่ ๒๘)


ระบบสืบค้นข้อมูลเดิม
ค้นหาจากชื่อและนามสกุลจริง
*กรุณาพิมพ์ชื่อ /นามสกุล เว้น ๑ ช่องไฟระหว่างชื่อและนามสกุล(เคาะ ๑ ครั้ง)ค่ะ

 

 
คู่มือการใช้งาน
1. หากท่าน ไม่เคยลงทะเบียนออนไลน์เพื่อร่วมกิจกรรมใด ๆ กับทางหอจดหมายเหตุฯ มาก่อน เลือกกดปุ่ม ลงทะเบียนสมาชิกใหม่
2. หากท่านได้เคยลงทะเบียนออนไลน์เพื่อร่วมกิจกรรมใด ๆ กับทางหอจดหมายเหตุฯ มาก่อนแล้ว ให้ท่านกรอกชื่อและนามสกุล เพื่อดึงข้อมูลเดิมที่เคยมีในระบบมาใช้ ดังรูป (กดปุ่มค้นหา)


3. หากมีชื่อท่านในระบบแล้วจากการลงทะเบียนครั้งก่อน จะปรากฎรายชื่อ ให้ท่านคลิกว่าเป็นผู้เข้าร่วมแบบใด ระหว่าง เด็ก (หมายเลข 1) หรือ ผู้ปกครอง (หมายเลข 2) แสดงดังรูปด้านล่าง


4. จากนั้นจะ แสดงตารางรายชื่อ / ประเภท ของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ด้านล่าง) ดังรูปด้านล่าง


5. ให้ท่านทำตามขั้นตอนที่ 2 ถึง 4 จนครบ ทุกคน (หมายเลข 1) รวมถึงกรอกข้อมูลเพิ่มเติม (หมายเลข 2) จากนั้นกดปุ่ม ยืนยัน เพื่อสิ้นสุดการลงทะเบียน ดังรูปด้านล่าง


5. เมื่อระบบบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนแล้ว จะปรากฎภาพด้านล่าง ถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์