รายชื่อเจ้าภาพตักบาตรเดือนเกิด ปี 2562

ลำดับ เดือน จำนวน
1 มกราคม 6
2 กุมภาพันธ์ 6
3 มีนาคม 12
4 เมษายน 9
5 พฤษภาคม 9
6 มิถุนายน 6
7 กรกฎาคม 2
8 สิงหาคม 1
9 กันยายน 0
10 ตุลาคม 1
11 พฤศจิกายน 0
12 ธันวาคม 0