รายชื่อเจ้าภาพตักบาตรเดือนเกิด ปี 2562

ลำดับ เดือน จำนวน
1 มกราคม 6
2 กุมภาพันธ์ 6
3 มีนาคม 12
4 เมษายน 24
5 พฤษภาคม 31
6 มิถุนายน 13
7 กรกฎาคม 23
8 สิงหาคม 6
9 กันยายน 4
10 ตุลาคม 3
11 พฤศจิกายน 0
12 ธันวาคม 0