ประชาสัมพันธ์
ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง หรือมาช้าเกินเวลาที่กำหนด ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน
ทั้งหมด กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมล่วงหน้า

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน


1. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม Zoom) รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. *หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 ถึง วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 12:30 น. ถึง 14:30 น.
ผู้สมัครเต็ม


2. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม Zoom) รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ -๑๖.๓๐ น. *หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 ถึง วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 14:30 น. ถึง 16:30 น.
ผู้สมัครเต็ม


3. ขอเชิญร่วมฟังเสวนา นานาชาติเรื่อง “ไตรสิกขา” (Online) (แปลไทยตลอดรายการ) ที่สวนโมกข์กรุงเทพ โดย งานกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 ถึง วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 11:00 น. ถึง 17:30 น.


4. ตักบาตรเดือนมีนาคม (สำหรับบุคคลทั่วไป รับ ๘๐ คน) โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 08:00 น. ถึง 11:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


5. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม Zoom) รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. *หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 ถึง วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 12:30 น. ถึง 14:30 น.


6. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม Zoom) รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. *หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 ถึง วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 14:30 น. ถึง 16:30 น.


7. คลินิกรักษ์ใจ (ที่สวนโมกข์กรุงเทพ) รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. *หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


8. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม Zoom) รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ -๑๗.๐๐ น. *หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


9. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม Zoom) รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. *หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 ถึง วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 12:30 น. ถึง 14:30 น.


10. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม Zoom) รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. *หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 ถึง วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 14:30 น. ถึง 16:30 น.


11. อานาปานสติกับอาจารย์สันติกโร ผ่าน Zoom (หลักสูตรต่อเนื่อง ๖ ครั้ง: มีนาคม - สิงหาคม ๒๕๖๔ ) โดย งานกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 ถึง วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 19:00 น. ถึง 21:00 น.


รายชื่อกิจกรรมจิตอาสา


รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)


1. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม Zoom) รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๓๐ -๑๔.๓๐ น. *หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
เปิดรับ วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564


2. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม Zoom) รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. *หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
เปิดรับ วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564


3. คลินิกรักษ์ใจ (ที่สวนโมกข์กรุงเทพ) รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ -๑๕.๐๐ น. *หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
เปิดรับ วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564


4. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม Zoom) รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ -๑๗.๐๐ น. *หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
เปิดรับ วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564


5. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม Zoom) รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๓๐ -๑๔.๓๐ น. *หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
เปิดรับ วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564


6. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม Zoom) รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. *หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
เปิดรับ วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564