ประชาสัมพันธ์
ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง หรือมาช้าเกินเวลาที่กำหนด ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน
ทั้งหมด กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมล่วงหน้า

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน


1. คลินิกรักษ์ใจ รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. *หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ,กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสมัคร โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


2. คลินิกรักษ์ใจ รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น. *หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ,กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสมัคร โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


3. คุยสบาย ๆ ยามบ่าย กับ อาจารย์หมอ อมรา มลิลา โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 ถึง วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.


4. คลินิกรักษ์ใจ รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. *หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ,กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสมัคร โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


5. คลินิกรักษ์ใจ รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น. *หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ,กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสมัคร โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


6. คลินิกรักษ์ใจ รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. *หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ,กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสมัคร โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


7. คลินิกรักษ์ใจ รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น. *หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ,กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสมัคร โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


8. คลินิกรักษ์ใจ รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. *หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ,กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสมัคร โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


9. คลินิกรักษ์ใจ รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น. *หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ,กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสมัคร โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


รายชื่อกิจกรรมจิตอาสา


รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)