คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๓๑ ครั้งที่ ๔/๔ : หัวข้อ ปฏิจจสมุปบาท เรื่องที่ลึกซึ้งเข้าใจยากของพุทธศาสนา