คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมล้อมวง ชวนคุย ผ่านหนังสือ “เทคนิคการมีธรรมะเล่ม ๓”(ทศพิธราชธรรม) โดย พุทธทาสภิกขุ (๒๑ มกราคม)