คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม workshop และ เสวนา "ธรรมะพุทธทาส" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว (เสาร์๕ เป็น.อยู่.คือ)