คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม สมดุลชีวิตองค์รวม ตอน หยั่งรากจากดุลยภาพภายใน (ครั้งที่2)