แบบฟอร์มสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน

ท่านกำลังจะสมัคร อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๑ ขั้น “เตรียมกาย วางจิต” (กรกฎาคม ๒๕๖๐)

- ช่องกรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์ * (ดอกจัน) เป็นช่องที่บังคับให้กรอกข้อมูล ห้ามเว้นว่าง มิเช่นนั้นระบบจะไม่บันทึกข้อมูล ส่วนช่องที่ไม่มีสัญลักษณ์ * จะให้ข้อมูลหรือไม่ก็ได้
- ขอให้ระวังการสะกดผิด โดยเฉพาะ ชื่อ / นามสกุล / อีเมล์ เพราะชื่อและนามสกุล จะถูกใช้สำหรับการลงทะเบียนในครั้งต่อ ๆ ไป ส่วนอีเมล์นั้นจะใช้สำหรับการส่งข้อความยืนยันไปให้ท่าน

ข้อมูลส่วนตัว
*ชื่อ
*ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ เช่น นาย นาง นางสาว น.ส. เป็นต้น
*นามสกุล
ชื่อเล่น
*เพศ ชาย หญิง
*เบอร์ที่ติดต่อได้สะดวก
ตัวอย่าง 0 2134 5566 (เบอร์บ้าน) หรือ 08 6952 3124 (เบอร์มือถือ)
*E-Mail * เพื่อประโยชน์ของท่านเองกรณีมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม
*หมายเลขบัตรประชาชน
*ช่วงอายุ
*วัน/เดือน/ปี เกืด
*ระดับการศึกษาสูงสุดหรือ
กำลังศึกษาอยู่
ประถมศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาโท
มัธยมศึกษา
ปริญญาโท
อื่นๆ
*อาชีพ
ชื่อบริษัท/องค์กร
ข้อมูลที่อยู่อาศัย
*จังหวัด
*อำเภอ / เขต
* หากเลือกอำเภอไม่ได้กรุณาเลือกจังหวัดซ้ำอีกครั้งโดยไปที่จังหวัดอื่นก่อนหนึ่งครั้งแล้วกลับมาที่จังหวัดเดิมอีกครั้ง
ข้อมูลเพิ่มเติม
*ท่านทราบข่าวกิจกรรมนี้จาก E-Mail
Facebook, Twitter
หนังสือพิมพ์
อื่นๆ โปรดระบุ
www.bia.or.th
วิทยุ / โทรทัศน์
นิตยสาร / วารสาร
สนใจรับข่าวสาร ทาง อีเมล สนใจ ไม่สนใจ
สนใจเป็นจิตอาสา (ธรรมภาคี) สนใจ      ไม่สนใจ
ทักษะความสามารถที่ท่านถนัด หากสนใจกรุณาให้ข้อมูล