ประชาสัมพันธ์
1. สำหรับท่านที่เคยลงทะเบียนสมาชิกไว้ แต่ สืบค้นไม่พบ สามารถ ตรวจสอบรายชื่อของท่าน ที่นี่ (ส่วนใหญ่เกิดจากสะกดชื่อผิดพลาด)
2. ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
3. การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม การลงทะเบียน

1โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่าน-วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

2ปราณายามะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

3สนุกกับประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา : กำเนิดและจุดจบแห่งสรรพสิ่ง โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561
13:00 น. ถึง 15:00 น.
ลงทะเบียน

4อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๔ ขั้น "มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ" (กรกฎาคม ๒๕๖๑) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561
07:30 น. ถึง 17:00 น.
ลงทะเบียน

5ไทเก็ก โยคะ สมาธิ โดย อ.สุพล โลห์ชิตกุล อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561
09:00 น. ถึง 11:00 น.
ลงทะเบียน

6สีน้ำภาวนา โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561
09:00 น. ถึง 12:00 น.
ลงทะเบียน

7ถักรักปันอุ่น แด่พี่น้องบนดอย (๒๒ กรกฎาคม) โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา อ่านวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561
13:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

8ถักรักเติมใจ เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง ( ๒๒ กรกฎาคม) โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา อ่านวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561
13:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

9อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นกา( ๒๒ กรกฎาคม) โดย กลุ่มโกเอนก้า อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

10โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

11ปราณายามะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

12ศิลป์ศีลภาวนา :ดอกบัวภาวนา (อาสาฬหบูชา ๒๕๖๑) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่านวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561
13:30 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

13ศิลป์ศีลภาวนา :ตุ๊กตาน้องแทนใจ (อาสาฬหบูชา ๒๕๖๑) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่านวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561
13:30 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

14ศิลป์ศีลภาวนา : ปักผ้าภาวนากับถุงผ้าสื่อธรรม (อาสาฬหบูชา ๒๕๖๑) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่านวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561
13:30 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

15เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค (อาสาฬหบูชา ๒๕๖๑) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561
19:00 น. ถึง 06:00 น.
ลงทะเบียน

16โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561
10:00 น. ถึง 12:00 น.
ลงทะเบียน

17พัดธรรมคลายใจเพื่อผู้ป่วย โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา อ่านวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561
10:00 น. ถึง 12:30 น.
ลงทะเบียน

18มาตาภาวนา ตอน การทำงานคือการปฏิบัติธรรม (๒๘ -๒๙ กรกฎาคม) โดย กลุ่มมาตาภาวนา อ่านวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561
13:00 น. ถึง 07:30 น.
ลงทะเบียน

19อานาปานสติจากพระโอษฐ์ (กรกฎาคม ๒๕๖๑) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561
09:00 น. ถึง 12:00 น.
ลงทะเบียน

20โครงการจิตอาสาถักไม้กวาดถวายวัด:ถักไม้กวาดภาวนา โดย กลุ่มอาสาอนุรักษ์สิ่งดีงาม อ่าน-วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561
09:00 น. ถึง 17:00 น.
ลงทะเบียน

21อบรมธรรมะบำบัดความป่วย...ได้จริงหรือ ? ครั้งที่ ๓๓ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ (๕ สิงหาคม) โดย เพลินธรรมนำชีวิต อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561
08:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

22หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๓๕ ครั้งที่ ๓/๔ : หัวข้อ ปฏิจจสมุปบาท เรื่องที่ลึกซึ้งเข้าใจยากของพุทธศาสนา โดย กลุ่มต้นโมกข์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561
09:00 น. ถึง 12:00 น.
ลงทะเบียน

23อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๑ ขั้น “เตรียมกาย วางจิต” (สิงหาคม ๒๕๖๑) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561
13:00 น. ถึง 17:00 น.
ลงทะเบียน

24ค่ายอบรมธรรมสำหรับเด็ก อายุ ๙-๑๒ปี (ค่ายเพลินธรรมนำปัญญา ครั้งที่ ๒๕) โดย เพลินธรรมนำปัญญา อ่านวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561
08:30 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน


รายชื่อกิจกรรมจิตอาสา
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม การลงทะเบียน

รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม เปิดรับวันที่

1๑ วันภาวนา พาใจกลับบ้าน ตอน ก่อนอรุณเบิกฟ้า ณ ภพหน้า โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561
09:00 น. ถึง 16:00 น.
วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561

2อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๒ ขั้น "เริ่มต้น ฝึกใจ" (สิงหาคม ๒๕๖๑) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561
13:00 น. ถึง 17:00 น.
วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561

จำนวนผู้เข้าชม : 309541 ครั้ง | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของสวนโมกข์ปี ( นับจากปี 2560) : 33644 ครั้ง