ประชาสัมพันธ์
1. สำหรับท่านที่เคยลงทะเบียนสมาชิกไว้ แต่ สืบค้นไม่พบ สามารถ ตรวจสอบรายชื่อของท่าน ที่นี่ (ส่วนใหญ่เกิดจากสะกดชื่อผิดพลาด)
2. ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
3. การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม การลงทะเบียน

1ปลูกผักภาวนา ..ปรุงดิน ปลูกรัก อ่าน-วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ลงทะเบียน

2หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๓๒ ครั้งที่ ๒/๔ : หัวข้อ คุณรู้จัก" จิต"แค่ไหน จิตแสดงกิริยาได้กี่แบบ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 ลงทะเบียน

3อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๓ ขั้น "สมาธิ ภาวนา" (มกราคม ๒๕๖๑) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 ลงทะเบียน

4กิจกรรมล้อมวง ชวนคุย ผ่านหนังสือ “เทคนิคการมีธรรมะเล่ม ๓”(ทศพิธราชธรรม) โดย พุทธทาสภิกขุ (๒๑ มกราคม) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 ลงทะเบียน

5รับอาสาสมัครจัดหมวดและทำรหัสสิ่งพิมพ์ อ่าน-วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561ผู้สมัครเต็ม

6ดูหนังหาแก่นธรรมรอบพิเศษ ถอดรหัส ๙ ศาสตรา ๒๓ ม.ค. เมเจอร์รัชโยธิน อ่าน-วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561ผู้สมัครเต็ม

7โยคะในสวนธรรม อ่านวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ลงทะเบียน

8ปราณายามะในสวนธรรม อ่านวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 ลงทะเบียน

9โยคะ สติ บำบัด รุ่นที่ ๑๔ อ่าน-วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ลงทะเบียน

10"ธรรมะบำบัดความป่วยได้จริงหรือ ?ภาคปฏิบัติ ครั้งที่๒ ณ บ้านกานนิสา นนทบุรี (๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๖๑) อ่านวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ลงทะเบียน

11พัดธรรมคลายใจเพื่อผู้ป่วย อ่านวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ลงทะเบียน

12โยคะในสวนธรรม อ่านวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ลงทะเบียน

13มาตาภาวนา อาจาริยบูชาในวาระชาตกาล ๑๐๐ ปีพระโพธิญาณเถร(ชา สุภทฺโท) ๒๗-๒๘ ม.ค. อ่าน-วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ลงทะเบียน

14อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๔ ขั้น "มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ" (มกราคม ๒๕๖๑) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 ลงทะเบียน

15ไทเก็ก โยคะ สมาธิ อ่านวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 ลงทะเบียน

16โยคะในสวนธรรม อ่านวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ลงทะเบียน

17เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค (มกราคม ๒๕๖๑) อ่าน-วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ลงทะเบียน

18ถักไม้กวาดภาวนา อ่านวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ลงทะเบียน

19ความตายออกแบบได้ อ่านวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ลงทะเบียน

20หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๓๒ ครั้งที่ ๓/๔ : หัวข้อ ปฏิจจสมุปบาท เรื่องที่ลึกซึ้งเข้าใจยากของพุทธศาสนา อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ลงทะเบียน

21อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๑ ขั้น “เตรียมกาย วางจิต” (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ลงทะเบียน

22เพนท์ถุงผ้าหาแก่นธรรม อ่านวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ลงทะเบียน

23๑ วันภาวนา พาใจกลับบ้าน ตอน ก่อนตะวันจะลับฟ้า ภาค ๒ อ่าน-วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ลงทะเบียน

24ล้อมวง ชวนคุย เรียนรู้ ผ่านหนังสือ “มหิดลธรรม” (๔ กุมภาพันธ์) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ลงทะเบียน

25ธรรมะบำบัดความป่วย...ได้จริงหรือ? ครั้งที่ ๓๒ (๒๕ กุมภาพันธ์) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ลงทะเบียน

รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม เปิดรับวันที่

1สีน้ำภาวนา อ่านวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561

2โยคะภาวนา อ่านวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561

3ดูหนังหาแก่นธรรม Pay it forward กับพระมานพ มานิโต (เปิดลงทะเบียน ๒๕ ม.ค. ๖๑) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561

4อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๒ ขั้น "เริ่มต้น ฝึกใจ" (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561

5หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๓๒ ครั้งที่ ๔/๔ : หัวข้อ ทางดับทุกข์ที่ไม่ค่อยได้พูดกัน อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561

6อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๓ ขั้น "สมาธิ ภาวนา" (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561

7ล้อมวง ชวนคุย เรียนรู้ ผ่านหนังสือ “มหิดลธรรม” (๑๘ กุมภาพันธ์) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561

จำนวนผู้เข้าชม : 152392 ครั้ง | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของสวนโมกข์ปี 2560 : 33644 ครั้ง