ดูหนังหาแก่นธรรม
โยคะในสวน และ โยคะภาวนา
อานาปานสติ
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว
 
ทุกกิจกรรมจะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า 3 สัปดาห์
เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้นานมากและหลงลืม
ไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรม
สร้างความลำบากให้แก่ผู้จัดในบางกิจกรรมที่ต้องเตรียมอาหาร สถานที่ หรือ อุปกรณ์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
::::::::::::::::::::
 
ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง
โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม"
(อยู่ด้านบนของหน้านี้)
 
การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม
 
:::::::::::::::::
 
หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้  และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 3 ครั้ง
ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 1 เดือน
 
::::::::::::::::::
 
ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
รายละเอียดอ่านได้จาก bia.or.th

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน

รายการกิจกรรมที่กำลังเปิดรับ วันเริ่มกิจกรรม
"มาตาภาวนาเพื่อพัฒนาตน” หลักสูตรอบรมเจริญสติสำหรับสตรี
วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558
ความตายออกแบบได้
วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558
ชาคริยานุโยค ล้ออายุ วาระอาจารยบูชา ๒๒ ปีที่ท่านอาจารย์พุทธทาสละสังขาร พร้อมกับ โจน จันใด
วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558
ดูหนังหาแก่นธรรม Samsara กับ วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล
14.00 - 18.00 น. ณ ห้องนิพพานชิมลอง
วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558
ไทเก๊ก โยคะ สมาธิ โดย อ.สุพล โลห์ชิตกุล
วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558
ปฏิบัติภาวนาอาจารยบูชา ๑๐๙ ปี พุทธทาสภิกขุ
(เอาเตนท์มาเอง) ๒
วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558
เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค (วันวิสาขบูชา)
วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558
ฟัง (Contemplative Listening)
วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558
ฟ้าสางทางการไหว้พระสวดมนต์ ครั้งที่ 1 ปฐมนิเทศ และอธิบายบทสวดพื้นฐาน ปุพพภาค (นะโม) , ไตรสรณคมณ์ (พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ฯ)
วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558
โยคะภาวนา
วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558
ศิลป์ภาวนา : ถักรักปันอุ่น
วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558
ศิลป์ภาวนา : ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย
วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558
ศิลป์ภาวนา : บุหงาธรรม
วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558
หลักสูตร อานาปานสติ 1 วัน (รอบพิเศษ)
วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2558
หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ ครั้งที่ 3/4 : หัวข้อ ปฏิจจสมุปบาท เรื่องที่ลึกซึ้งเข้าใจยากของพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558
หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ ครั้งที่ 4/4 : หัวข้อ ทางดับทุกข์ที่ไม่ค่อยได้พูดกัน
วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558
อบรม เข้าถึงใจสร้างสุข
วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558
อบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวหลวงพ่อเทียน (วันเสาร์ และ อาทิตย์)
วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558
อานาปานสติ จากพระโอษฐ์
วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2558
อานาปานสติวันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 1 ขั้น “เตรียมกาย วางจิต”
วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558
อานาปานสติวันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 2 ขั้น "เริ่มต้น ฝึกใจ"
วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2558
อานาปานสติวันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 3 ขั้น "สมาธิ ภาวนา"
วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558
รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ) วันเริ่มกิจกรรม
"มาตาภาวนาเพื่อพัฒนาตน” หลักสูตรอบรมเจริญสติสำหรับสตรี
วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558
เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558
ฟ้าสางทางการไหว้พระสวดมนต์ ครั้งที่ 2 บทสวดระลึกถึงคุณแห่งพระรัตนตรัย “พระพุทธคุณ” เพื่อปฏิบัติพุทธานุสติ
วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558
ฟ้าสางทางการไหว้พระสวดมนต์ ครั้งที่ 3 บทสวดระลึกถึงคุณแห่งพระรัตนตรัย “ พระธรรมคุณ” เพื่อปฏิบัติธัมมานุสติ
วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558
ฟ้าสางทางการไหว้พระสวดมนต์ ครั้งที่ 4 บทสวดระลึกถึงคุณแห่งพระรัตนตรัย “พระสังฆคุณ” เพื่อปฏิบัติสังฆานุสติ
วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558
ฟ้าสางทางการไหว้พระสวดมนต์ ครั้งที่ 5 บทสวดเพื่อแสดงถึงความสังเวช (สังเวคปริกิตตนปาฐะ) อาการ 32 (ทวัตติงสาการปาฐะ) และบทพิจารณาสังขาร
วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558
ฟ้าสางทางการไหว้พระสวดมนต์ ครั้งที่ 6 บทกรวดน้ำ (สัพพปัตติทานคาถา และ อุททิสสนาธิฏฐานคาถา) และบทเจริญเมตตา
วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558
อานาปานสติแบบย่อ (โกเอ็นก้า)
วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558
อานาปานสติวันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 4 ขั้น "มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ"
วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558