ประชาสัมพันธ์
1. สำหรับท่านที่เคยลงทะเบียนสมาชิกไว้ แต่ สืบค้นไม่พบ สามารถ ตรวจสอบรายชื่อของท่าน ที่นี่ (ส่วนใหญ่เกิดจากสะกดชื่อผิดพลาด)
2. ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
3. การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม การลงทะเบียน

1โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันพุธที่ 23 มกราคม 2562
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

2โยคะปราณายามะ โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

3พัดธรรมคลายใจเพื่อผู้ป่วย โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา อ่านวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
10:00 น. ถึง 12:30 น.
ลงทะเบียน

4มาตาภาวนา (๒๖ - ๒๗ ม.ค.) โดย กลุ่มมาตาภาวนา อ่านวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
13:30 น. ถึง 07:30 น.
ลงทะเบียน

5อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๔ ขั้น "มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ" (มกราคม ๒๕๖๒) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562
07:30 น. ถึง 17:00 น.
ลงทะเบียน

6ไทเก็ก โยคะ สมาธิ โดย อ.สุพล โลห์ชิตกุล อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562
09:00 น. ถึง 11:00 น.
ลงทะเบียน

7สีน้ำภาวนา โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562
09:00 น. ถึง 12:30 น.
ผู้สมัครเต็ม

8อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า ( ๒๗ ม.ค.) โดย กลุ่มโกเอนก้า อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562
17:00 น. ถึง 18:00 น.
ลงทะเบียน

9ห้องเรียนวิชาเพื่อชีวิต (รุ่น2) โดย ครูดล โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา อ่าน-วันพุธที่ 30 มกราคม 2562
09:30 น. ถึง 15:30 น.
ผู้สมัครเต็ม

10โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันพุธที่ 30 มกราคม 2562
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

11โยคะปราณายามะ โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

12โครงการ จิตอาสาถักไม้กวาดถวายวัด: ถักไม้กวาดภาวนา โดย กลุ่มอาสาอนุรักษ์สิ่งดีงาม อ่านวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
09:00 น. ถึง 17:00 น.
ลงทะเบียน

13หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๓๘ ครั้งที่ ๓/๔ : หัวข้อ ปฏิจจสมุปบาท เรื่องที่ลึกซึ้งเข้าใจยากของพุทธศาสนา โดย กลุ่มต้นโมกข์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
09:00 น. ถึง 12:00 น.
ลงทะเบียน

14อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๑ ขั้น “เตรียมกาย วางจิต” (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
13:00 น. ถึง 17:00 น.
ลงทะเบียน

15เพนท์ถุงผ้าหาแก่นธรรม :ถุงผ้าใส่ยา ลดการใช้ถุงพลาสติก โดย กลุ่มต้นโมกข์ อ่านวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
13:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

16ค่ายอบรมธรรมะสำหรับเด็ก อายุ ๙-๑๒ปี (ค่ายเพลินธรรมนำปัญญา ครั้งที่ ๒๘) โดย เพลินธรรมนำปัญญา อ่านวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
08:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

17อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๒ ขั้น "เริ่มต้น ฝึกใจ" (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
13:00 น. ถึง 17:00 น.
ลงทะเบียน

18ปั่นไอติมชมความสุข (รอบครอบครัว) โดย กลุ่มฟาร์มสุข อ่าน-วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
10:00 น. ถึง 12:30 น.
ลงทะเบียน

19ปั่นไอติมชิมความสุข (รอบผู้สูงวัย) โดย กลุ่มฟาร์มสุข อ่าน-วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
13:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

20ค่ายอบรมธรรมะสำหรับครอบครัว ครั้งที่ ๕ (กิจกรรมสำหรับเด็กอายุ ๗-๑๐ ปีที่อบรมพร้อมผู้ปกครองที่ดูแล) โดย เพลินธรรมนำปัญญา อ่าน-วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562
09:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

21ค่ายอบรมธรรมะสำหรับวัยรุ่น อายุ ๑๓-๑๕ปี (ค่ายวัยใส ครั้งที่๕) โดย เพลินธรรมนำปัญญา อ่านวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
08:30 น. ถึง 16:30 น.
ลงทะเบียน


รายชื่อกิจกรรมจิตอาสา
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม การลงทะเบียน

1อาสาสมัคร : ช่วยงานแบ่งปันหนังสือและสื่อธรรมเพื่อเป็นธรรมทาน โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
09:00 น. ถึง 17:00 น.
ลงทะเบียน

2อาสาสมัคร : ช่วยงานแบ่งปันหนังสือและสื่อธรรมเพื่อเป็นธรรมทาน โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562
09:00 น. ถึง 17:00 น.
ลงทะเบียน

3ตักบาตรเดือนกุมภาพันธ์: อาสาสมัครช่วยงาน โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
07:30 น. ถึง 13:00 น.
ลงทะเบียน


รายชื่อกิจกรรมบุญจาริก
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม การลงทะเบียน

รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม เปิดรับวันที่

1ดูหนังหาแก่นธรรม สายน้ำติดเชื้อ (By the River) เปิดลงทะเบียน ๒๕ ม.ค. โดย งานกิจกรรม อ่านวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
14:00 น. ถึง 14:00 น.
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562

2เข้าถึงใจสร้างสุข รุ่นที่ ๒๘ โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
09:00 น. ถึง 16:00 น.
วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562

3หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๓๘ ครั้งที่ ๔/๔ : หัวข้อ ทางดับทุกข์ที่ไม่ค่อยได้พูดกัน โดย กลุ่มต้นโมกข์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
09:00 น. ถึง 12:00 น.
วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562

4อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๓ ขั้น "สมาธิ ภาวนา" (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
13:00 น. ถึง 17:00 น.
วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562

5เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่านวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
19:00 น. ถึง 06:00 น.
วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 467776 ครั้ง | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของสวนโมกข์ ( นับจากปี 2560) : 33644 ครั้ง