ดูหนังหาแก่นธรรม
โยคะในสวน และ โยคะภาวนา
อานาปานสติ
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว
 
เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้นานมากและหลงลืม
ไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรม
สร้างความลำบากให้แก่ผู้จัดในบางกิจกรรมที่ต้องเตรียมอาหาร สถานที่ หรือ อุปกรณ์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
::::::::::::::::::::
 
ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง
โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม"
(อยู่ด้านบนของหน้านี้)
 
การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม
 
:::::::::::::::::
 
หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้  และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง
ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน
 
::::::::::::::::::
 
ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
รายละเอียดอ่านได้จาก bia.or.th

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน

รายการกิจกรรมที่กำลังเปิดรับ วันเริ่มกิจกรรม
ปราณายามะในสวนธรรม (วันพฤหัส ๒๙ ก.ย.)
วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559
โยคะภาวนา (เปิดลงทะเบียน ๒๔ ก.ย.)
วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559
ถักไม้กวาดภาวนา (วันเสาร์ ๑ ต.ค.)
วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559
ความตายออกแบบได้ (วันเสาร์ ๑ ต.ค.)
วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559
ฟัง‬ (contemplative listening)
วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559
หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๒๔ ครั้งที่ ๓/๔ : หัวข้อ ปฏิจจสมุปบาท เรื่องที่ลึกซึ้งเข้าใจยากของพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๑ ขั้น “เตรียมกาย วางจิต” (ตุลาคม ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559
ศิลป์ภาวนา: ถุงชายผ้าเหลือง เติมใจผู้ป่วย (๒ ตุลาคม ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559
ศิลป์ภาวนา : ตุ๊กตาล้มแล้วลุก เติมใจผู้ป่วย (๒ ตุลาคม ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559
ศิลป์ภาวนา : ถุงบุหงาเติมใจผู้ป่วย ( ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559
ดูหนังหาแก่นธรรม กับ คุณทวด "เช่นนั้นเอง" และอ้อม สุนิสา
อาทิตย์ ๒ ตุลาคม ๕๙
วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559
ธรรมโฆษณ์ ๑๐๕ : โยนิโสมนสิการ : รุ่งอรุณแห่งปัญญา (๑)
วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559
เพนท์ถุงผ้าหาแก่นธรรม (วันพุธ ๕ ต.ค.)
วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559
โยคะในสวนธรรม (วันพุธ ๕ ต.ค.)
วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559
ปราณายามะในสวนธรรม (วันพฤหัส ๖ ต.ค.)
วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559
อบรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ (๘ ตุลาคม ๒๕๕๙)
วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559
มาตาภาวนาเพื่อพัฒนาตน (๘-๙ ตุลาคม)
วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๒ ขั้น "เริ่มต้น ฝึกใจ" (ตุลาคม ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559
ดอกไม้ภาวนา ( ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559
อานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า หลักสูตร ๑ วัน (๑๐ ตุลาคม)
วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559
อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (๑๐ ตุลาคม)
วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559
อานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า หลักสูตร ๑ วัน (๑๑ ตุลาคม)
วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559
อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวทางท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (๑๑ ตุลาคม )
วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559
โยคะในสวนธรรม (วันพุธ ๑๒ ต.ค.)
วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559
ปราณายามะในสวนธรรม (วันพฤหัส ๑๓ ต.ค.)
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559
โยคะ สติ บำบัด รุ่น ๙
วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559
เข้าถึงใจสร้างสุข ภาคจิตตนคร
วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559
ปั่นไอติมชิมความสุข (รอบครอบครัว)
วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559
ปั่นไอติมชิมความสุข (รอบบุคคลทั่วไป)
วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559
งานอาสาสมัครทำสาระสังเขป (Abstract) เอกสารจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559
หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๒๔ ครั้งที่ ๔/๔ : หัวข้อ ทางดับทุกข์ที่ไม่ค่อยได้พูดกัน
วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559
ไท้เก๊ก โยคะ สมาธิ (วันอาทิตย์ ๑๖ ต.ค.)
วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๓ ขั้น "สมาธิ ภาวนา" (ตุลาคม ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559
เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค : หายใจให้เป็นสุข (ตุลาคม ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559
โยคะในสวนธรรม (วันพุธ ๑๙ ต.ค.)
วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559
ปราณายามะในสวนธรรม (วันพฤหัส ๒๐ ต.ค.)
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559
มาตาภาวนาเพื่อพัฒนาตน (๒๒-๒๓ ตุลาคม)
วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559
อานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า หลักสูตร ๑ วัน ( ๒๕ ตุลาคม)
วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559
อานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า หลักสูตร ๑ วัน (๒๖ ตุลาคม)
วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559
รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ) วันเริ่มกิจกรรม
ดูหนังหาแก่นธรรมสัญจร ๒ กับ เบล สุพล
Whiplash เสาร์ ๘ ต.ค. วัดสุทธิ
วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๔ ขั้น "มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ" (ตุลาคม ๒๕๕๙)
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559
อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวทางท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (๒๓ ตุลาคม)
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559
อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (๒๕ ตุลาคม)
วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559
อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวทางปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (๒๖ ตุลาคม )
วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559
โยคะในสวนธรรม (วันพุธ ๒๖ ต.ค.)
วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559
ปราณายามะในสวนธรรม (วันพฤหัส ๒๗ ต.ค.)
วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559
เสวนาจิตตนคร
วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559