ดูหนังหาแก่นธรรม
โยคะในสวน และ โยคะภาวนา
อานาปานสติ
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว
 
ทุกกิจกรรมจะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า 3 สัปดาห์
เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้นานมากและหลงลืม
ไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรม
สร้างความลำบากให้แก่ผู้จัดในบางกิจกรรมที่ต้องเตรียมอาหาร สถานที่ หรือ อุปกรณ์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
::::::::::::::::::::
 
ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง
โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม"
(อยู่ด้านบนของหน้านี้)
 
การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม
 
:::::::::::::::::
 
หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้  และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 3 ครั้ง
ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 1 เดือน
 
::::::::::::::::::
 
ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
รายละเอียดอ่านได้จาก bia.or.th

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน

รายการกิจกรรมที่กำลังเปิดรับ วันเริ่มกิจกรรม
ศิลป์ภาวนา : เพนท์ถุงผ้าหาแก่นธรรม (วันพุธ ๒ ธ.ค.)
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558
โยคะในสวนธรรม (วันพุธ ๒ ธ.ค.)
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558
ปราณายามะในสวนธรรม (วันพฤหัส ๓ ธ.ค.)
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558
ฟ้าสางทางการไหว้พระสวดมนต์ : อานาปานสติ คือภูมิแห่งมนสิการ ของมหาบุรุษ
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558
ความตายออกแบบได้ (วันเสาร์ ๕ ธ.ค.)
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558
ศิลป์ภาวนา : ถักไม้กวาดภาวนา (วันเสาร์ ๕ ธ.ค.)
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558
ฟัง (contemplative listening)
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558
บรรยาย เรื่อง จิตว่างจิตวุ่น
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558
โยคะภาวนา (วันเสาร์ ๕ ธ.ค.)
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558
หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ 19 ครั้งที่ 3/4 : หัวข้อ ปฏิจจสมุปบาท เรื่องที่ลึกซึ้งเข้าใจยากของพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2558
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ 1 ขั้น “เตรียมกาย วางจิต” (ธันวาคม ๒๕๕๘)
วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2558
ศิลป์ภาวนา : บุหงาธรรม
วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2558
ศิลป์ภาวนา : ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย
วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2558
ศิลป์ภาวนา : ตุ๊กตาล้มแล้วลุกเพื่อผู้ป่วย
วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2558
ดูหนังหาแก่นธรรม แรงบันดาลใจจากพ่อ กับ พี่อุ๋ย นนทรีย์ นิมิบุตร
วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2558
อานาปานสติแบบย่อ (รอบพิเศษ)
ตามแนวปฏิบัติของท่านอาจารย์โกเอ็นก้า
วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2558
อบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิฺตสุโภ
วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2558
ฟ้าสางทางการไหว้พระสวดมนต์ : อานาปานสติ เป็นกรรมฐานที่มีผลใหญ่ มีอานิสงค์ใหญ่
วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2558
มาตาภาวนาเพื่อพัฒนาตน
วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2558
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ 2 ขั้น "เริ่มต้น ฝึกใจ" (ธันวาคม ๒๕๕๘)
วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2558
ดอกไม้ภาวนา
วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2558
เข้าถึงใจสร้างสุข รุ่นที่ ๑๑ (ธันวาคม ๒๕๕๘)
วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558
ฟ้าสางทางการไหว้พระสวดมนต์ : อานาปานสติ คือ ธรรมแห่งความไม่ประมาท
วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558
หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ 19 ครั้งที่ 4/4 : หัวข้อ ทางดับทุกข์ที่ไม่ค่อยได้พูดกัน
วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558
ไท้เก๊ก โยคะ สมาธิ
วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ 3 ขั้น "สมาธิ ภาวนา" (ธันวาคม ๒๕๕๘)

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558
สวัสดีบางกอก กับ โจน จันใด
ตอน ศิลปะ แห่งการ วาง ว่าง เว้น
วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2558
อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวปฏบัติของท่านอาจารย์โกเอ็นก้า
วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2558
รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ) วันเริ่มกิจกรรม
เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค (ธันวาคม ๒๕๕๘)
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558
ศิลป์ภาวนา : พัดธรรมคลายใจ เพื่อผู้ป่วย
วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2558
มาตาภาวนาเพื่อพัฒนาตน
วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2558
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ 4 ขั้น "มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ" (ธันวาคม ๒๕๕๘)
วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2558
ศิลป์ภาวนา : ถักรักปันอุ่นแด่พี่น้องบนดอย
วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2558
ศิลป์ภาวนา : ถักรักเติมใจผู้ป่วยมะเร็ง
วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2558