เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมในพื้นที่
กรุณาลงทะเบียน ตาม ช่วงเวลา ที่สนใจร่วม เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน (ไม่รับ walk in)
รับข่าวสารทางอีเมล [คลิกที่นี่]
ทั้งหมด กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมล่วงหน้า

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน


1. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ น. รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 ถึง วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:30 น. ถึง 16:30 น.


2. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 ถึง วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:30 น. ถึง 16:30 น.


3. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


4. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


5. ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม โดย พระครูจารุธรรมพิมล (ราวี จารุธัมโม) และคณะพ่อแม่พี่น้องจากแดนดินอีสาน ณ สวนโมกข์กรุงเทพ โดย งานกิจกรรม
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 ถึง วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:00 น. ถึง 10:30 น.


6. ร่วมฟังธรรมะปฏิบัติ พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต โดย กลุ่มธรรมะปฏิบัติ
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 ถึง วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 12:00 น. ถึง 14:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


7. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ น. รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ถึง วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 12:30 น. ถึง 14:30 น.


8. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ถึง วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:30 น. ถึง 16:30 น.
ผู้สมัครเต็ม


9. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


10. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


11. ล้ออายุ ๑๑๖ ปี พุทธทาส และปรารภธรรม โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ ณ สวนโมกข์กรุงเทพ โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น.


12. กิจกรรมธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (ธรรมะเล่มน้อย) Ep.08 โดย สโมสรธรรมทาน / ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย สโมสรธรรมทาน
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 ถึง วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:00 น. ถึง 12:00 น.


13. อานาปานสติแบบย่อสำหรับบุคคลทั่วไป ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (รับเฉพาะผู้ลงทะเบียน) โดย กลุ่มโกเอนก้า
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 ถึง วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:00 น. ถึง 16:30 น.


รายชื่อกิจกรรมจิตอาสา


1. รับสมัครจิตอาสา ช่วยงานลงทะเบียน ในงานทำบุญตักบาตร (ช่วงเช้า) โดย งานกิจกรรม
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 ถึง วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:00 น. ถึง 07:30 น.


2. รับสมัครจิตอาสา ช่วยแยกของและแพ็คของใส่บาตร (ต้องการอาสาทั้งชาย-หญิง) โดย งานกิจกรรม
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 ถึง วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:00 น. ถึง 10:30 น.


รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)


1. กิจกรรมธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (ธรรมะเล่มน้อย) Ep.09 โดย สโมสรธรรมทาน / ขอความร่วมมือช่วยกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย สโมสรธรรมทาน
เปิดรับ วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565