ประชาสัมพันธ์
1. สำหรับท่านที่เคยลงทะเบียนสมาชิกไว้ แต่ สืบค้นไม่พบ สามารถ ตรวจสอบรายชื่อของท่าน ที่นี่ (ส่วนใหญ่เกิดจากสะกดชื่อผิดพลาด)
2. ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
3. การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม การลงทะเบียน

1โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

2สมดุลชีวิตองค์รวม ตอน หยั่งรากจากดุลยภาพภายใน (ครั้งที่2) โดย งานโครงการ อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561
08:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

3ปราณายามะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

4สวัสดีวัยสุข โดย กลุ่มฟาร์มสุข อ่าน-วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561
10:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

5เพลินธรรมนำชมรอบพิเศษ : เชิญชวนท่องเที่ยวไปในใจตน จิตตนคร : นครหลวงของโลก (รอบเช้า) โดย กลุ่มเพลินธรรมนำชม อ่าน-วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561
10:00 น. ถึง 12:00 น.
ลงทะเบียน

6สนุกกับประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ตอนที่ ๕ การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๔ (๑๗ พฤศจิกายน) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561
13:00 น. ถึง 15:00 น.
ลงทะเบียน

7เพลินธรรมนำชมรอบพิเศษ : เชิญชวนท่องเที่ยวไปในใจตน จิตตนคร : นครหลวงของโลก (รอบบ่าย) โดย กลุ่มเพลินธรรมนำชม อ่าน-วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561
13:30 น. ถึง 15:30 น.
ลงทะเบียน

8หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๓๗ ครั้งที่ ๒/๔ : หัวข้อ คุณรู้จัก" จิต"แค่ไหน จิตแสดงกิริยาได้กี่แบบ โดย กลุ่มต้นโมกข์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561
09:00 น. ถึง 12:00 น.
ลงทะเบียน

9เพลินธรรมนำชมรอบพิเศษ : เชิญชวนท่องเที่ยวไปในใจตน จิตตนคร : นครหลวงของโลก (รอบเช้า) โดย กลุ่มเพลินธรรมนำชม อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561
10:00 น. ถึง 12:00 น.
ลงทะเบียน

10อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๓ ขั้น "สมาธิ ภาวนา" (พฤศจิกายน ๒๕๖๑) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561
13:00 น. ถึง 17:00 น.
ลงทะเบียน

11เพลินธรรมนำชมรอบพิเศษ : เชิญชวนท่องเที่ยวไปในใจตน จิตตนคร : นครหลวงของโลก(รอบบ่าย) โดย กลุ่มเพลินธรรมนำชม อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561
13:30 น. ถึง 15:30 น.
ลงทะเบียน

12ล้อมวงชวนคุย ผ่านหนังสือบรมธรรมภาคปลาย อานาปนสติประยุกต์ โดย สโมสรธรรมทาน อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561
14:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

13โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
เลยจากกำหนด

14ปราณายามะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

15เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค (พฤศจิกายน ๒๕๖๑) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561
19:00 น. ถึง 06:00 น.
ลงทะเบียน

16๑ วันภาวนา กับ แพทย์หญิง อมรา มลิลา ครั้งที่ ๔ ( ๒๔ พฤศจิกายน) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561
09:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

17พัดธรรมคลายใจเพื่อผู้ป่วย โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา อ่าน-วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561
10:00 น. ถึง 12:00 น.
ลงทะเบียน

18มาตาภาวนา (๒๔ พฤศจิกายน) โดย กลุ่มมาตาภาวนา อ่านวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561
13:30 น. ถึง 07:30 น.
ลงทะเบียน

19อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๔ ขั้น "มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ" (พฤศจิกายน ๒๕๖๑) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561
07:30 น. ถึง 17:00 น.
ลงทะเบียน

20ไทเก็ก โยคะ สมาธิ โดย อ.สุพล โลห์ชิตกุล อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561
09:00 น. ถึง 11:00 น.
ลงทะเบียน

21โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
เลยจากกำหนด

22ปราณายามะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

23หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๓๗ ครั้งที่ ๓/๔ : หัวข้อ ปฏิจจสมุปบาท เรื่องที่ลึกซึ้งเข้าใจยากของพุทธศาสนา โดย กลุ่มต้นโมกข์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561
09:00 น. ถึง 12:00 น.
ลงทะเบียน

24อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๑ ขั้น “เตรียมกาย วางจิต” (ธันวาคม ๒๕๖๑) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561
13:00 น. ถึง 17:00 น.
ลงทะเบียน

25เพนท์ถุงผ้าหาแก่นธรรม :ถุงผ้าใส่ยา ลดการใช้ถุงพลาสติก โดย กลุ่มต้นโมกข์ อ่าน-วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561
13:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

26โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

27ค่ายอบรมธรรมะสำหรับเด็ก อายุ ๙-๑๒ปี (ค่ายเพลินธรรมนำปัญญา ครั้งที่ ๒๗) โดย เพลินธรรมนำปัญญา อ่านวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561
08:30 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

28ธรรมะบำบัดความป่วยได้จริงหรือ ? ครั้งที่ ๓๕ ( ๓๐ ธันวาคม ) โดย เพลินธรรมนำชีวิต อ่านวันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2561
09:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน


รายชื่อกิจกรรมจิตอาสา
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม การลงทะเบียน


รายชื่อกิจกรรมบุญจาริก
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม การลงทะเบียน

รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม เปิดรับวันที่

1สีน้ำภาวนา โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561
09:00 น. ถึง 12:30 น.
วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561

2ปราณายามะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561

3สวัสดีวัยสุข โดย กลุ่มฟาร์มสุข อ่าน-วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561
10:00 น. ถึง 16:00 น.
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561

4อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๒ ขั้น "เริ่มต้น ฝึกใจ" (ธันวาคม ๒๕๖๑) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561
13:00 น. ถึง 17:00 น.
วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561

5โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561

6ปราณายามะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561

จำนวนผู้เข้าชม : 412406 ครั้ง | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของสวนโมกข์ปี ( นับจากปี 2560) : 33644 ครั้ง