ดูหนังหาแก่นธรรม
โยคะในสวน และ โยคะภาวนา
อานาปานสติ
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว
 
ทุกกิจกรรมจะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า 3 สัปดาห์
เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้นานมากและหลงลืม
ไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรม
สร้างความลำบากให้แก่ผู้จัดในบางกิจกรรมที่ต้องเตรียมอาหาร สถานที่ หรือ อุปกรณ์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
::::::::::::::::::::
 
ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง
โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม"
(อยู่ด้านบนของหน้านี้)
 
การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม
 
:::::::::::::::::
 
หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้  และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 3 ครั้ง
ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 1 เดือน
 
::::::::::::::::::
 
ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
รายละเอียดอ่านได้จาก bia.or.th

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน

รายการกิจกรรมที่กำลังเปิดรับ วันเริ่มกิจกรรม
"มาตาภาวนาเพื่อพัฒนาตน” หลักสูตรอบรมเจริญสติสำหรับสตรี
วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558
ความตายออกแบบได้
วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558
ชาคริยานุโยค ล้ออายุ วาระอาจารยบูชา ๒๒ ปีที่ท่านอาจารย์พุทธทาสละสังขาร พร้อมกับ โจน จันใด
วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558
ดูหนังหาแก่นธรรม Samsara กับ วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล
14.00 - 18.00 น. ณ ห้องนิพพานชิมลอง
วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558
ปฏิบัติภาวนาอาจารยบูชา ๑๐๙ ปี พุทธทาสภิกขุ
(เอาเตนท์มาเอง) ๒
วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558
เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค (วันวิสาขบูชา)
วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558
ฟัง (Contemplative Listening)
วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558
ฟ้าสางทางการไหว้พระสวดมนต์ ครั้งที่ 1 ปฐมนิเทศ และอธิบายบทสวดพื้นฐาน ปุพพภาค (นะโม) , ไตรสรณคมณ์ (พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ฯ)
วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558
โยคะภาวนา
วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558
ศิลป์ภาวนา : ถักรักปันอุ่น
วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558
ศิลป์ภาวนา : ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย
วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558
ศิลป์ภาวนา : บุหงาธรรม
วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558
หลักสูตร อานาปานสติ 1 วัน (รอบพิเศษ)
วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2558
หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ ครั้งที่ 3/4 : หัวข้อ ปฏิจจสมุปบาท เรื่องที่ลึกซึ้งเข้าใจยากของพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558
หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ ครั้งที่ 4/4 : หัวข้อ ทางดับทุกข์ที่ไม่ค่อยได้พูดกัน
วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558
อบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวหลวงพ่อเทียน (วันเสาร์ และ อาทิตย์)
วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558
อานาปานสติ จากพระโอษฐ์
วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2558
อานาปานสติวันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 1 ขั้น “เตรียมกาย วางจิต”
วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558
อานาปานสติวันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 2 ขั้น "เริ่มต้น ฝึกใจ"
วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2558
รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ) วันเริ่มกิจกรรม
"มาตาภาวนาเพื่อพัฒนาตน” หลักสูตรอบรมเจริญสติสำหรับสตรี
วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558
ไทเก๊ก โยคะ สมาธิ โดย อ.สุพล โลห์ชิตกุล
วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558
เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558
ฟ้าสางทางการไหว้พระสวดมนต์ ครั้งที่ 2 บทสวดระลึกถึงคุณแห่งพระรัตนตรัย “พระพุทธคุณ” เพื่อปฏิบัติพุทธานุสติ
วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558
ฟ้าสางทางการไหว้พระสวดมนต์ ครั้งที่ 3 บทสวดระลึกถึงคุณแห่งพระรัตนตรัย “ พระธรรมคุณ” เพื่อปฏิบัติธัมมานุสติ
วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558
ฟ้าสางทางการไหว้พระสวดมนต์ ครั้งที่ 4 บทสวดระลึกถึงคุณแห่งพระรัตนตรัย “พระสังฆคุณ” เพื่อปฏิบัติสังฆานุสติ
วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558
ฟ้าสางทางการไหว้พระสวดมนต์ ครั้งที่ 5 บทสวดเพื่อแสดงถึงความสังเวช (สังเวคปริกิตตนปาฐะ) อาการ 32 (ทวัตติงสาการปาฐะ) และบทพิจารณาสังขาร
วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558
ฟ้าสางทางการไหว้พระสวดมนต์ ครั้งที่ 6 บทกรวดน้ำ (สัพพปัตติทานคาถา และ อุททิสสนาธิฏฐานคาถา) และบทเจริญเมตตา
วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558
อบรม เข้าถึงใจสร้างสุข
วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558
อานาปานสติแบบย่อ (โกเอ็นก้า)
วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558
อานาปานสติวันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 3 ขั้น "สมาธิ ภาวนา"
วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558
อานาปานสติวันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 4 ขั้น "มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ"
วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558