ประชาสัมพันธ์
ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง หรือมาช้าเกินเวลาที่กำหนด ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน
ทั้งหมด กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมล่วงหน้า

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน


1. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม Zoom) รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.*หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 ถึง วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 12:30 น. ถึง 14:30 น.
ผู้สมัครเต็ม


2. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม Zoom) รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.*หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 ถึง วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14:30 น. ถึง 16:30 น.


3. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM) รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.*หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


4. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.*หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.


5. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรมZOOM) รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.*หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 ถึง วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 12:30 น. ถึง 14:30 น.


6. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม Zoom) รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.*หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 ถึง วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14:30 น. ถึง 16:30 น.


รายชื่อกิจกรรมจิตอาสา


รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)