รายชื่อเจ้าภาพตักบาตรเดือนเกิด ปี 2566 (จัดทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน)

ลำดับ วันที่ จำนวน
1 เดือน มกราคม 2566
วันที่ 01 ม.ค. 66
33
2 เดือน กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ 05 ก.พ. 66
46
3 เดือน มีนาคม 2566
วันที่ 05 มี.ค. 66
58
4 เดือน เมษายน 2566
วันที่ 02 เม.ย. 66
47
5 เดือน พฤษภาคม 2566
วันที่ 07 พ.ค. 66
52
6 เดือน มิถุนายน 2566
วันที่ 04 มิ.ย 66
53
7 เดือน กรกฎาคม 2566
วันที่ 02 ก.ค. 66
51
8 เดือน สิงหาคม 2566
วันที่ 01 ส.ค. 66
59
9 เดือน กันยายน 2566
วันที่ 03 ก.ย. 66
40
10 เดือน ตุลาคม 2566
วันที่ 01 ต.ค. 66
45
11 เดือน พฤศจิกายน 2566
วันที่ 05 พ.ย. 66
38
12 เดือน ธันวาคม 2566
วันที่ 03 ธ.ค. 66
36
1 เดือน มกราคม 2567
วันที่ 07 ม.ค. 67
0
2 เดือน กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ 04 ก.พ. 67
0
3 เดือน มีนาคม 2567
วันที่ 03 มี.ค. 67
0
4 เดือน เมษายน 2567
วันที่ 07 เม.ย. 67
0
5 เดือน พฤษภาคม 2567
วันที่ 05 พ.ค. 67
0
6 เดือน มิถุนายน 2567
วันที่ 02 มิ.ย 67
0
7 เดือน กรกฎาคม 2567
วันที่ 07 ก.ค. 67
0
8 เดือน สิงหาคม 2567
วันที่ 04 ส.ค. 67
0
9 เดือน กันยายน 2567
วันที่ 01 ก.ย. 67
0
10 เดือน ตุลาคม 2567
วันที่ 06 ต.ค. 67
0
11 เดือน พฤศจิกายน 2567
วันที่ 03 พ.ย. 67
0
12 เดือน ธันวาคม 2567
วันที่ 01 ธ.ค. 67
0