ประชาสัมพันธ์
ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง หรือมาช้าเกินเวลาที่กำหนด ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน
ทั้งหมด กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมล่วงหน้า

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน


1. คลินิกรักษ์ใจ (ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ น. รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, รบกวนกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 ถึง วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 12:30 น. ถึง 14:30 น.
ผู้สมัครเต็ม


2. คลินิกรักษ์ใจ ( ผ่านโปรแกรม ZOOM ) รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. รับรอบละ ๑ คน,ปรึกษาทุกข์ทางใจ, รบกวนกรอกข้อมูลครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ (ที่ติดต่อได้) โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 ถึง วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 14:30 น. ถึง 16:30 น.
ผู้สมัครเต็ม


3. ครั้งที่ ๒ : สำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย คลินิกรักษ์ใจออนไลน์ Group Support เยียวยาใจด้วยธรรมะ ผ่านโปรแกรม ZOOM โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม **กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทั้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ E-mail (ที่ติดต่อได้จริง) เพื่อผู้ประสานง โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 ถึง วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 18:00 น. ถึง 21:00 น.


4. ครั้งที่ ๓ : สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข คลินิกรักษ์ใจออนไลน์ Group Support เยียวยาใจด้วยธรรมะ ผ่านโปรแกรม ZOOM โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม **กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทั้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ E-mail (ที่ติดต่อได้จริง) เพื่อผู้ป โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 ถึง วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 18:00 น. ถึง 21:00 น.


5. ครั้งที่ ๔ สำหรับผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก คลินิกรักษ์ใจออนไลน์ Group Support เยียวยาใจด้วยธรรมะ ผ่านโปรแกรม ZOOM โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม **กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทั้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ E-mail (ที่ติดต่อได้จริง) เพื่อผู้ประสานง โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 ถึง วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 18:00 น. ถึง 21:00 น.


รายชื่อกิจกรรมจิตอาสา


รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)