คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม (รอบเช้า) คัดบทสวด ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร ด้วยพู่กันจีน / โถงโอวาทปาฏิโมกข์ ชั้น ๒ (เสาร์๕ ZEN)